BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy pozwala na prawidłowe funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Dziedziny BHP obejmują między innymi psychologię pracy, ergonomię, czy zakres technicznego bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Działania z zakresu BHP, prowadzone przez TSL Consulting w Sieradzu obejmują:
-szkolenia pracodawców
-szkolenia nowo zatrudnionych
-nadzór BHP
-okresowe szkolenia BHP

Szkolenia BHP Pracodawców – TSL Consulting Sieradz

Zakres godzinowy szkolenia BHP Pracodawców wynosi 16 godzin dokształcania teoretycznego. Okresowe szkolenie dla pracodawców i kierowników zarządzających pracownikami jest obligatoryjne w określonych warunkach pracy.zgodnie z przepisami kodeksu pracy, szkolenie BHP Pracodawców skupia się wokół oceny zagrożeń wynikających z danych warunków pracy, ochrony przed ich występowaniem i możliwym zapobieganiu ich występowania.

Szkolenia BHP nowo zatrudnionych – TSL Consulting Sieradz

Szkolenie BHP nowo zatrudnionych odbywa się w zakresie 3 godzin nauk teoretycznych. W W szkoleniu BHP nowo zatrudnionych mogą wziąć udział nowo zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, w służbach BHP, pracownicy inżynieryjno-techniczni, administracyjno-biurowi oraz zatrudnieni na stanowiskach roboczych. Po ukończonym szkoleniu nowo zatrudniony pracownik otrzymuje stosowne zaświadczenie odbycia szkolenia BHP. Najistotniejszym elementem szkolenia BHP dla nowo zatrudnionych jest zdobycie przez pracownika wiedzy na temat zagrożeń wynikających z obejmowania danego stanowiska oraz zdobycia umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom niebezpiecznych dla życia i zdrowia zdarzeń podczas pracy.

Okresowe Szkolenia BHP – TSL Consulting Sieradz

Okresowe Szkolenia BHP przeznaczone są głównie dla pracowników przed podjęciem przez nich faktycznego wykonywania pracy oraz jako okresowe szkolenie dla zatrudnionych od dłuższego czasu. Okresowe Szkolenie BHP ma na celu zaznajomienie pracownika z przepisami BHP dotyczącymi wykonywania pracy, okolicznościami  i przyczynami występowania zagrożeń podczas pracy, sposobami postępowania w przypadku ich wystąpienia. Zakres godzinowy Okresowego Szkolenia BHP wynosi 3 godziny, po odbyciu nauk teoretycznych biorący udział w szkoleniu pracownik otrzymuje stosowne zaświadczenie odbycia Okresowego Szkolenia BHP.

Nadzór BHP – TSL Consulting Sieradz

TSL Consulting Sieradz dotyczy usług outsourcingowych świadczonych przez naszą firmę. W zakresie usług oferujemy prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP w pełnym zakresie, doradztwo dotyczące obowiązujących przepisów i zasad BHP, pełną obsługę postępowań powypadkowych, ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, okresowe przeglądy stanu BHP, ocenę ergonomii, audyty z zakresu BHP,odpowiedź na wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy, zakładanie wymaganych rejestrów , zapewnimy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowo wprowadzonych przepisów i norm.