DORADZTWO ADR SIERADZ

Podstawowym obszarem działania firmy TSL Consulting Dariusz Chudzik, są szeroko pojęte usługi doradcze z zakresu ADR.

Doradztwo skierowane jest do wszystkich firm zajmując się przewozem, manipulowaniem lub magazynowaniem materiałów niebezpiecznych, zgodnie z umową ADR. Na podstawie przepisów ADR każda firma, która uczestniczy w procesie transportu towarówniebezpiecznych powinna wyznaczyć doradcę ds. bezpieczeństwa przy przewozie ADR.

Współpracę z klientem rozpoczynamy najczęściej od wstępnego audytu, którego celem jest określenie profilu działalności przedsiębiorstwa, określenie odpowiednich działań, dostosowanie procedur bezpieczeństwa, planów szkoleń, wskazanie obszarów wymagających poprawy czy udoskonalenia. Na bazie wspólnych ustaleń  podejmujemy, wspólnie z klientem, odpowiednie działania. Najczęściej obejmują one odpowiedni program szkoleń oraz opracowanie i wdrożenie stosownych instrukcji i procedur.

Współpraca w tym zakresie obejmuje:

 • obsługę przestrzeni ADR i pełnienie funkcji doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych dla wszystkich uczestników w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych ADR, zgodnie z zapisami Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz Umowy europejskiej ADR;

 • kompleksowe wsparcie z zakresu ADR dla pozostałych podmiotów, nie zobowiązanych w myśl obowiązującego prawa, do wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa;

 • opracowywanie odwołań od decyzji administracyjnych, nakładanych przez Instytucje kontrolne, związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych.

W usłudze doradztwa DGSA, zgodnie z wymogami prawnymi zawartymi w Umowie europejskiej, dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z brzmieniem przepisów krajowych określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych ( Dz. U. nr 227, poz. 1367), TSL Consulting Dariusz Chudzik oferuje:

 • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,

 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,

 • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych,

 • szkolenie pracowników przedsiębiorstwa oraz przechowywanie dokumentacji szkoleniowej,

 • prowadzenie dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,

Ponadto oferujemy opracowanie:

 • procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego sprzętu w związku z procedurami służącymi zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych,

 • wytycznych dla przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych, związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu,

 • prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,

 • procedur mających na celu przeciwdziałanie powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów,

 • procedur związanych z wymaganiami przepisów specjalnych, odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów,

a także prowadzenie systematycznych audytów w siedzibie Klienta mających na celu:

 • kontrolę, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych postępują zgodnie z otrzymanymi procedurami i instrukcjami,

 • stosowanie środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń, związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych,

 • kontrolę przestrzegania wymagań dotyczących załadunku i rozładunku.

Współpraca polega na stałej oraz bieżącej wymianie informacji pomiędzy naszą Firmą, a Państwa pracownikami.
Posiadamy aktualne uprawnienia do prowadzenia doradztwa w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych ADR, prowadzimy szkolenia dla kierowców, proponujemy kompleksową współpracę.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIA ADR

SZKOLENIA BHP

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

SZKOLENIA ZAWODOWE

DOSTĘPNE KURSY ADR:

podstawowy kurs adr
PODSTAWOWY KURS ADR
kurs adr cysterny
PODSTAWOWY KURS ADR W CYSTERNACH
kurs adr materiały wybuchowe
KURS ADR KLASY 1
kurs adr materiały radioaktywne
KURS ADR KLASY 7

Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w naszym biurze,a rozwiejemy Twoje wątpliwości!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI