Szkolenie PRACODAWCÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

16h teorii

Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane ( art. 237 § 2KP).

Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy, proponujemy Państwu szkolenia BHP – okresowe pracodawców. Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku ( § 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego).

Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz otrzymali prawo jazdy po dniu:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C i zamierzają rozpocząć pracę przed ukończeniem 21 roku życia.
  życia.

Do szkolenia może przystąpić osoba:
1. Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
2. Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
3. Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; przed przystąpieniem do egzaminu należy posiadać badania lekarskie oraz psychologiczne
4. Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii

Miejsce zajęć teoretycznych:
ul. Broniewskiego 19 C, Sieradz
Przyjmowanie zgłoszeń: codziennie
Cena kursu: do uzgodnienia
Formy płatności: gotówka, przelew, raty

Po zakończonym kursie otrzymasz zaświadczenie.

Wymiar godzin:

 • 16h teorii

Przeznaczenie szkolenia:

 • Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane ( art. 237 § 2KP).Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy, proponujemy Państwu szkolenia BHP – okresowe pracodawców. Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku ( § 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego).Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
  • oceny zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  • kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
 • aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian) , w tym:
 • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych ,
 • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 • organizowanie nadzoru i kontroli warunków pracy,
 • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzenie bezpieczeństwem i higiena pracy
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków w pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka ; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki
 • Organizacja i metodyka szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesie pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy , składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

informacje organizacyjne:

Miejsce zajęć teoretycznych:
ul. Broniewskiego 19 C, Sieradz
Przyjmowanie zgłoszeń: codziennie
Cena kursu: do uzgodnienia
Formy płatności: gotówka, przelew, raty

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Po zakończonym kursie otrzymasz zaświadczenie
Zapraszamy osoby Zduńska Wola, Kalisz, Turek, Sieradz, Łask, Wieluń.
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIA ADR

SZKOLENIA BHP

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

SZKOLENIA ZAWODOWE

DOSTĘPNE KURSY BHP:

bhp dla nowo zatrudnionych
BHP DLA NOWO ZATRUDNIONYCH
bhp dla pracodawców
BHP DLA PRACODAWCÓW
okresowe szkolenia bhp
OKRESOWE SZKOLENIA BHP
kompleksowy nadzór bhp
KOMPLEKSOWY NADZÓR BHP

Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w naszym biurze,a rozwiejemy Twoje wątpliwości!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI