Sieradz, ul Broniewskiego 19C   693-804-703  697-459-243
||BHP DLA PRACODAWCÓW
BHP DLA PRACODAWCÓW2018-12-11T18:32:23+00:00

Szkolenie PRACODAWCÓW

BHP

16h teorii

Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane ( art. 237 § 2KP).

Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy, proponujemy Państwu szkolenia BHP – okresowe pracodawców. Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku ( § 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego).

Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz otrzymali prawo jazdy po dniu:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C i zamierzają rozpocząć pracę przed ukończeniem 21 roku życia.
  życia.

Do szkolenia może przystąpić osoba:
1. Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
2. Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
3. Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; przed przystąpieniem do egzaminu należy posiadać badania lekarskie oraz psychologiczne
4. Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii

Miejsce zajęć teoretycznych:
ul. Broniewskiego 19 C, Sieradz
Przyjmowanie zgłoszeń: codziennie
Cena kursu: do uzgodnienia
Formy płatności: gotówka, przelew, raty

Po zakończonym kursie otrzymasz zaświadczenie.

Wymiar godzin:

 • 16h teorii

Przeznaczenie szkolenia:

 • Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane ( art. 237 § 2KP).Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy, proponujemy Państwu szkolenia BHP – okresowe pracodawców. Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku ( § 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego).

  Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  • kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
 • aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian) , w tym:
 • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych ,
 • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 • organizowanie nadzoru i kontroli warunków pracy,
 • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzenie bezpieczeństwem i higiena pracy
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków w pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka ; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki
 • Organizacja i metodyka szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesie pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy , składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

informacje organizacyjne:

Miejsce zajęć teoretycznych:
ul. Broniewskiego 19 C, Sieradz
Przyjmowanie zgłoszeń: codziennie
Cena kursu: do uzgodnienia
Formy płatności: gotówka, przelew, raty

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Po zakończonym kursie otrzymasz zaświadczenie
Zapraszamy osoby Zduńska Wola, Kalisz, Turek, Sieradz, Łask, Wieluń.
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIA ADR

SZKOLENIA BHP

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

SZKOLENIA ZAWODOWE

DOSTĘPNE KURSY BHP:

BHP DLA NOWOZATRUDNIONYCH
BHP DLA PRACODAWCÓW
OKRESOWE SZKOLENIA BHP
KOMPLEKSOWY NADZÓR BHP

Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w naszym biurze,a rozwiejemy Twoje wątpliwości!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostanie na stronie oznacza akceptację tego faktu. Ok