certyfikat kompetencji sieradz

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się dla kogo i dlaczego potrzebny jest certyfikat kompetencji zawodowych – w tym artykule dowiecie się wszystkich szczegółów.

Czym jest certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający wiedzę oraz kwalifikacje z zakresu transportu drogowego. Upoważnia do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z transportem w ruchu drogowym, dotyczącego przewozu osób i rzeczy na terenie kraju oraz poza nim.

Kiedy i komu jest potrzebny certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat kompetencji zawodowych będzie potrzebny osobom, które chcą założyć działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu transportu międzynarodowego oraz krajowego , osób lub rzeczy. Certyfikat upoważnia do uzyskania licencji uprawniającej prowadzenie działalności w tym zakresie. Jest niezbędny u przynajmniej jednej osoby zarządzającej firmą transportową.

Jak przebiega zdobycie certyfikatu kompetencji zawodowych?

Chcąc uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych jesteśmy zobowiązani do przystąpienia i zakończenia egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym. Organizacją egzaminu zajmuje się Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.
Wiedza obowiązująca na egzamin zawiera zagadnienia związane z prawem cywilnym, handlowym, socjalnym oraz podatkowym. Przed uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych poszerzymy i uzupełnimy wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, czy dostępem do rynku. Poznamy również obowiązujące przepisy bezpieczeństwa drogowego oraz normy techniczne i techniczne aspekty działalności.
Egzamin obejmuje dwie części: test składający się z 64 pytań wielokrotnego wyboru oraz dwa zadania tekstowe, praktyczne. Każda z części zostaje uznana za zaliczoną po uzyskaniu co najmniej 50% punktów. Do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu potrzebujemy co najmniej 60% dobrych odpowiedzi z całości. Przed przystąpieniem do egzaminu, chcąc zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych z zakresu transportu ruchem drogowym należy wypełnić wniosek o wydanie certyfikatu oraz okazać kopię potwierdzającą wpłatę za egzamin i certyfikat. Dokumenty należy przedłożyć do Instytutu.

Podstawy prawne regulujące certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Przewiduje się możliwość zwolnienia z części teoretycznej egzaminu, w przypadku gdy osoba egzaminowana ukończyła studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, których program obejmuje zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Zapraszamy na nasze szkolenia w Sieradzu!
Nasz profil FACEBOOK.